Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Babul Kumar 256 97.70 0 17.06
Mangal Mahrour 226 92.62 0 20.54
MD Rahmatullah 270 121.07 0 22.50
Sakibul Gani 78 111.42 0 26
Vikash Yadav 41 132.25 0 41
Shasheem Rathour 372 104.49 7 26.57
Ashutosh Aman 96 82.05 23 9.60
Samar Quadri 16 66.66 14 5.33
Suraj Kashyap 0 0 2 0
Rahul Kumar 3 75 0 3
Anuj Raj 0 0 4 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ankit Lamba 1718 110.76 0 33.03
Bharat Sharma 66 146.66 0 22
Arjit Gupta 420 132.49 3 19.09
Ashok Menaria 456 116.62 14 17.53
Mahipal Lomror 936 125.30 4 31.20
Rajesh Bishnoi 985 138.92 0 20.95
Chandrapal Singh 222 112.69 37 17.07
Aniket Choudhary 67 84.81 65 7.44
Khaleel Ahmed 8 38.09 42 4
Ravi Bishnoi 49 90.74 16 12.25
Akash Singh 0 0 2 0