Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Aziz Mohammad 69 276 1 23
Mamoon Latif 31 140.90 0 15.50
Faisal Mehmood 12 109.09 0 6
Ali Raza 27 135 0 13.50
Saber Zakhil 96 300 1 48
Sheikh Sheraz 25 166.66 1 12.50
Omid Rahimi 24 184.61 0 0
Shagharai Sefat 0 0 2 0
Murid Ekrami 0 0 1 0
Fahim Bhatti 0 0 1 0
Adnan Razzaq 0 0 2 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Raza Iqbal 75 166.66 0 37.50
Suhail Iftikhar 29 223.07 0 14.50
Walid Ghauri 40 148.14 2 20
Wahidullah Sahak 26 173.33 2 13
Muhammad Sher Sahak 6 66.66 2 3
Ali Tafseer 24 240 0 24
Hayatullah Niazi 20 142.85 0 10
Khizer Ahmed 14 175 0 7
Vinay Ravi 11 183.33 4 11
Ahmadullah Shinwari 0 0 3 0
Prithvi Bhart 2 50 0 0